Friday, January 17, 2014

Thư ngỏ của công dân gửi Đảng cộng sản Việt Nam
Người đọc: Tâm Duyên


Do Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận sưu tầm

No comments:

Post a Comment