Sunday, January 12, 2014

Nhạc Phẩm Đánh Đuổi Cộng Nô - Sáng Tác Việt Oan - TTYNKính gửi đến quý cô chú bác nhạc phẩm Đánh Đuổi Cộng Nô - nhạc & lời Việt Oan, nội dung bài nhạc xin tất cả mọi người trong và ngoài nước hãy đoàn kết Đánh Đuổi Bọn Ác Bá Cộng Nô và Lũ Tham Ô ra khỏi bờ cỏi Việt Nam, nói lên nổi đau hiểm họa mất nước do csVN nhu nhược chúng dân hiến cho giặc phương Bắc, làm tay sai Thái Thú cho Tàu Cộng. Xin hãy Đoàn Kết gây tạo sức mạnh cho ngày Việt Nam tương sáng - Nhân Quyền - Tự Do cho toàn thể 90 triệu Đồng Bào thân thương tại Quê Nhà.

Do Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận sưu tầm

No comments:

Post a Comment