Thursday, January 30, 2014

Thông Báo Tài Chánh 31 Tháng 01 Năm 2014

Xin thưa quý Ân Nhân, Đức Hùng cố gắng cập nhật Tài Chánh  hàng tháng, nếu quý Ân Nhân xem danh sách có thiếu xót tên hoặc tài chánh yểm trợ của quý ân nhân, xin vui lòng liên lạc với LĐH qua phone 612-986-4914 hoặc email: freespeech4vietnam@gmail.com , để LĐH kiểm lại, nếu có điều gì thiếu sót mong được sự thông cảm của quý vị,,, LĐH xin thánh thật cám ơn.Bản Thông Báo Tài Chánh FSP4VN
1
Còn Lại Của Tháng 12/2013
$2,536.66
2
Nhận Của Tháng 01/2014
$5,391.00
3
Tổng Cộng Tháng 01/2014
$7,927.66
4
Trừ Ra Chí Phí  Tháng 01/2014
($4,772.01)
5
Tổng Cộng Số Tiền Hiện Tại
$3,155.65

No comments:

Post a Comment