Sunday, January 12, 2014

Tăng Hiểu và Biết Cách Cho Dân: Xin Giúp Phổ Biến Mạch Sống Vào Trong Nước

Nhân đầu năm mới, chúng tôi kêu gọi quý đồng hương ở khắp nơi giúp chuyển báo Mạch Sống đến đồng bào ở trong nước. Mạch Sống cung cấp các thông tin về ý thức và cách thức để người dân tự mình bảo vệ quyền và lợi ích.
Các thông tin nói chung có thể gom thành ba loại với đặc tính và tác dụng khác nhau.
Tin tức hàng ngày giúp người dân “biết” những sự việc xẩy ra, dùng càng lâu thì càng mất giá trị vì trở thành tin cũ, tin ôi.
Loại thông tin thứ hai giúp cho dân “hiểu” về tình hình xã hội, về cơ chế tổ chức, về nguyên tắc vận hành… nghĩa là nâng ý thức. Ý thức mang giá trị cố định trong một thời gian tương đối dài.
Những hướng dẫn về “biết cách,” loại thông tin thứ ba, có đặc tính là càng dùng thì giá trị càng tăng với thời gian – những ứng dụng quyền biến vào các tình huống khác nhau làm tăng lượng kiến thức về “biết cách”. 


Hai loại thông tin “hiểu” và “biết cách” tuyệt đối cần thiết để tăng dân trí và dân khí, nhưng hiện nay lại rất ít ỏi. Mạch Sống do đó chủ trương tập trung vào hai loại thông tin này, đặc biệt cho đồng bào trong nước.
Để vượt qua hàng rào kiểm soát và những khó khăn khác trong tiếp cận thông tin mà đồng bào trong nước thường xuyên phải đối phó, chúng tôi mong mỏi Quý Vị giúp chuyển thông tin của Mạch Sống thật sâu rộng vào trong nước qua các phương thức và phương tiện đa dạng. 
Hiện nay số người đọc Mạch Sống trực tuyến khoảng 300 nghìn lượt mỗi ngày, trong đó 1/5 là qua trang http://machsong.org và số còn lại là qua các trang mạng khác của BPSOS hay qua các trang đăng lại bài của Mạch Sống.
Ngoài ra hàng chục nghìn người đọc Mạch Sống qua dạng báo in. Các quý vị cao niên không quen hay không thích đọc trực tuyến, có thể đặt báo in gửi đến tận nhà hai tháng một lần.
Dù tiếp cận Mạch Sống bằng cách nào, cũng xin độc giả tiếp tục chuyển thông tin đi rộng hơn bằng cách giới thiệu Mạch Sống đến thân hữu ở trong và ngoài nước.    
Để nhận thông tin của Mạch Sống qua email, xin ghi danh tại:http://tiny.cc/nhantinMS
ọc Mạch Sống trực tuyến: http://machsong.org hayhttp://machsongmedia.com
Các trang mạng khác của BPSOS:
Chuyên về bảo vệ đồng bào lánh nạn: http://bpsosrsc.wordpress.com
Chuyên về “biết cách” cho người ở trong nước:http://tiengnoicongdan.wordpress.com
Trang “Tiếng Nói Dân Chủ Của Việt Nam” để lên tiếng với quốc tế:http://dvov.org  
Để đặt báo in, xin liên lạc: Ngọc Huỳnh, BPSOS-Houston, 11360 Bellaire Blvd., Ste 910, Houston, TX 77072, tel: (281) 530-6888

Do Nhóm Yểm Trợ Tự Do Ngôn Luận sưu tầm

No comments:

Post a Comment