Wednesday, October 30, 2013

Dân Chủ: Thể chế, truyền thống và luật pháp

Dân chủ không có nghĩa là dựng lên một hệ thống chính quyền rồi mặc kệ cho nó tự vận hành. Dân chủ là một dạng văn hóa cần được thường xuyên chăm sóc và gìn giữ, và nó đòi hỏi những điều kiện sống, những thể chế và những truyền thống thích hợp để tiếp tục tồn tại. Những thể chế của dân chủ được thiết lập bằng luật pháp, trong khi đó các truyền thống dân chủ lại phát triển từ lịch sử và từ những thói quen văn hóa, và thường khó tạo dựng hơn.

Một số thể chế và điều kiện của nền dân chủ thường mâu thuẫn với nhau, và chính nhờ những "xung đột" này mà nền dân chủ vận hành. Ví dụ, tự do ngôn luận và chính quyền thường xuyên bất đồng với nhau. Có những xung đột và lợi ích đối nghịch trong một số quyền dân chủ, ví dụ như quyền tự do ngôn luận: Một mặt, một nền dân chủ vận hành tốt phải cho phép người dân được nói cởi mở và trung thực về bất kỳ điều gì mà không phải sợ hãi. Mặt khác, xã hội có thể bị tổn thương nếu quyền tự do ngôn luận bị lợi dụng và sử dụng để kích động bạo lực và thù hận. Trong trường hợp này, xã hội dân sự sẽ bị tan rã và nền dân chủ bị đe dọa.

Chúng ta sẽ không bao giờ có lời giải cuối cùng cho những tình huống khó xử đó, vì đó là bản chất của nền dân chủ. Thay vào đó, chúng ta phải thường xuyên đàm phán để tìm ra sự cân bằng thích hợp giữa TỰ DO và TRÁCH NHIỆM giữa cá nhân với cá nhân, cũng như giữa cá nhân với xã hội. Để giúp chúng ta trong tiến trình này, chúng ta có những thể chế, truyền thống và luật pháp của dân chủ.

No comments:

Post a Comment