Tuesday, May 16, 2017

Biểu Tình và Bất Tuân Nhân Sự là phương pháp duy nhất lật đổ cộng sản VN.

No comments:

Post a Comment